Uppdaterad: 6 december 2017

Kahlbaum

Karl Ludwig Kahlbaum upptäckte katatoni

Katatoni förekommer hos 10 % av de inlagda inom psykiatrin, men är inte lika känt och välstuderat som andra symptom. I enstaka tillfällen kan den vara livshotande med feber och störningar i det autonoma nervsystemet. Det liknar då malignt neuroleptikasyndrom, som ses av vissa idag som läkemedelsframkallad katatoni. Malignt neuroleptikasyndrom får 0,01 % och kännetecknas av feber, stelhet och förändrad medvetandegrad. Men katatoni har god prognos vid behandling trots att den kan vara allvarlig. 

Subgruppen kataton schizofreni fanns i DSM 4, men har avskaffats i DSM 5 därför den är inte vanlig längre. Katatoni ingår dock i DSM 5, som ett av 5 karaktäristiska symptom, när diagnosen för schizofreni skall sättas.

Vid schizofreni och bipolär är katatoni vanligast, men även vid PTSD, OCD samt abstinens från alkohol och bensodiazepiner. 25 % av fallen är orsakade av andra medicinska eller neurologiska sjukdomar. Vid autoantikroppar mot glutamatreceptorn med hjärninflammation (3 % av psykoserna) finns ofta katatoni. 

Katatoni kan ge medicinska komplikationer av olika slag, som beror på inaktivitet, vätskebrist och undernäring, som liggsår, urinvägsinfektioner, blodproppar, lunginflammation mm. Det kan skapa ett stort vårdbehov. 

Katatoni kan förvärras av antipsykotika särskilt de med stark dopaminblockerande effekt och med risk för extrapyramidala biverkningar. Nyare antipsykotika och även Risperdal/Risperidon kan ha effekt mot katatoni tyder vissa studier på. Men ofta avbryts antipsykotikan vid katatoni, eftersom det kan ju kanske vara malignt neuroleptikasyndrom. Katatoni vid psykoser är mer svårbehandlade än vid depressioner. 

Bensodiazepiner eller Stilnoct (zolpidem) används mot katatoni och kan ges i låg dos via injektion för att se om symptomen lindras inom 10 minuter (tabletter tar 30 minuter), vilket tyder på katatoni. Bensodiazepiner och ofta Temesta (lorazepam) används som behandling och 70-80 % bli symptomfria. Kronisk katatoni vid schizofreni är dock mer svårbehandlad. 

Om benzodiazepin inte ger effekt eller vid livshotande katatoni används ECT dvs elchocker, som ger snabb och bättre effekt. 

Det är viktigt att tidigt upptäcka katatoni för att kunna behandla den direkt eller så tidigt som möjligt. Viktigt att vara medveten om att katatoni inte enbart är orörlighet, utan kan också vara motsatsen överaktivitet.

Läs mer om katatoni här

Har jag katatoni? 

Minst två av följande skall finnas:

 • Stupor - orörlig reagerar ej på stimulans.

 • Katalepsi – stelhet, mindre smärtkänslig och lägre medvetandegrad.

 • Mutism – stumhet.

 • Negativism – vill ej medverka och kan göra tvärtom.

 • Mannerism – konstiga meningslösa rörelser.

 • Sterotypi – upprepade meningslösa rörelser.

 • Ekolali/ekopraxi härmar andras tal eller rörelser.

 • Rigiditet – har stel kroppsställning.

 • Excitation – extrem överaktivitet.

 • Waxy flexibility – stel kroppsställning, som i vax, som går att ändra.

 • Stirrande

 • Tillbakadragen – varken äter, dricker eller har ögonkontakt

 • Grimascher

 • Upprepande av fraser/meningar 

Från Bush-Francis Catatonia Rating Scale anses bäst att påvisa katatoni och består av 14 olika symptom, som kan graderas. Finns här.

 

Kontakta psykiatrin eller vården direkt: 

 • Självhjälpsråd saknas för katatoni, så du måste ringa till psykmottagningen och fråga vad du skall göra om du misstänker katatoni. Har du haft katatoni tidigare, så har du säkert bättre erfarenhet och kan söka hjälp direkt på akuten. Katatoni kan återkomma om man haft det tidigare.

 

Framtidshopp:

Glutamatblockeraren Memantin har i mindre studier minskat katatoni efter 1-7 dagar.