Fastän enbart Leponex har vetenskapligt bevisad effekt att reducera risken för självmord kan flera andra behandlingsalternativ finnas om man vill behandla specifika symptom kopplade till självmordsrisk, som depressiva symptom.

Zyprexa och Risperdal kan också vara till hjälp här eftersom deras effekt mot depression är bättre bevisad än för de andra preparaten.

Hopplöshet, depression och låg självkänsla är sannolikt mest bidragande till självmord vid schizofreni.

Ibland kan faktiskt antipsykotika framkalla depression och bland de nya preparaten främst Zeldox.

Läs mer i Psychiatric Times.