Professor Salgo intervjuar psyikatern och professorn John.M.Kane.

Intervjun finns i text att läsa hos MD.

Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson måste betala åtta miljarder dollar, motsvarande 79,6 miljarder kronor, till en ung man som inte varnades för att det antipsykotiska läkemedlet Risperdal riskerade att få hans bröst att växa.

Det skriver Reuters.

Läs mer hos Dagens Industri.

En undersökning har gjorts vid dålig effekt av antipsykotika vid schizofreni, där man jämförde att byta preparat eller att lägga till ett nytt.

Att lägga till ett nytt preparat gav mindre chans att minska positiva symptom, förbättra funktionsförmågan samt att förhindra sjukhusinläggning.

Det är alltså bättre enligt denna undersökning, som omfattade drygt 200 patienter att byta antipsykotika vid dålig effekt.

Läs mer på Focus.

Ett år efter att de första privata apoteken kom saknas ett gemensamt läkemedelsregister, vilket skapar stora problem för människor med psykiska funktionshinder.

Lyssna på ett radioinslag med bl.a RSMH hos Sveriges Radio.

En ny amerikansk undersökning visade att c:a 25 % av personer med schizofreni eller bipolär hade minst en läkemedelsinteraktion med ett annat läkemedel, som en läkare ordinerat.

12 % hade en potentiellt farlig interaktion.

De mest vanliga och potentiellt farliga antipsykotika för att ge interaktioner var Zyprexa, Risperdal och Seroquel.

De som hade skadliga kombinationer av läkemedel hade ofta andra sjukdomar, som depression, missbruk, ångest, höga blodfetter och lungsjukdom.

Det var läkemedlen mot dessa sjukdomar som skapar problem.

Faktiska biverkningar pga interaktioner är ovanliga och drabbade bara 1,7 %.

Läs mer på Doctors Guide..

Nästan hälften av personer med schizofreni lyckades sluta röka med rökavvänjningsmedlet Champix och kognitiv beteendeterapi enligt en ny undersökning.

Vid schizofreni så brukar man snabbare börja röka igen, när man försöker att sluta.

Psykotiska symptom minskade också något efter rökslutet.

Läs mer på Doctors Guide.

Ziprasidon (Zeldox) verkar ha effekt hos personer vid schizofreni, som inte fått effekt av andra antipsykotika enligt resultat från en klinisk prövning publicerad i Journal of Clinical Psychiatry.

Patienter med en diagnos av behandlingsresistent schizofreni baserad på DSM-III-R kriteria behandlades i ett år med Zeldox, som är ett andra generationens atypiskt antipsykotika.

62 patienter hade deltagit i en tidigare 12 veckors studie i vilken 32 patienter fick Zeldox och 30 fick Hibernal. Av de 41 patienter (73 %) som fick effekt av Zeldox eller Hibernal, kunde 30 (48 %) bibehålla detta svar med Zeldox.

Över ett år av kontinuerlig behandling med Zeldox var vältolererad med relativt få som slutade med medicinen och var associerad med gynnsam effekt på vikt och metabolism rapporterar forskarna.

Det var inga förändringar i rörelsestörningar, när de mättes.

Ytterligare studier krävs för att bekräfta dessa preliminära fynd.

Läs mer på Reuters.

Kommentar: Idag ges Leponex när man inte får effekt av andra antipsykotika och Leponex ger bättre effekt än vad man fick av Zeldox i denna studie. Det vore bra om Zeldox också kunde användas vid behandlingsresistent schizofreni, eftersom biverkningarna är mycket mildare än för Leponex.

Professor Lieberman föreläser på Medscape om behandling av schizofreni i en video.

Det gäller att behandla tidigt för då blir effekten bra.

Problemet är att man avbryter medicineringen och kan få flera återfall i psykos, som kan ge funktionsförluster och problem.

Se videon på Medscape. Medlemskap krävs, men det är gratis.

En bra artikel om neuroleptika finns på Medscape (engelska) att läsa gratis.

Visserligen handlar titeln om antipsykotika till äldre, men nästan hela artikeln handlar om hur neuroleptika verkar och vilka egenskaper de enskilda preparaten har.

Pietro Gareri, Pasquale De Fazio, Mariagrazia Stilo, Guido Ferreri och Giovambattista De Sarro
Conventional and Atypical Antipsychotics in the Elderly
Clinical Drug Investigation
Medscape

Risperdal är det preparat, som ger minst behandlingsavbrott pga biverkningar.

Zyprexa gav störst viktökning, men risken för diabetes verkar inte vara större än för alla övriga antipsykotika.

Kognitiva symptom är det mest handikappande symptomet vid schizofreni.

Verbalt minne är en av de bästa prediktorerna för prognosen.

Nya atypiska antipsykotika kan kanske ge en liten till moderat förbättring av kognition t.ex. Zeldox. Risperdal kan eventuellt försämra närminnet för nyinsjuknade, men konstigt nog förbättra den för de med långvarigare sjukdom.

Stimulering av 5-HT1A receptorn kan orsaka den kognitiva förbättringen och den ångestdämpande medicinen Buspiron har visst sådan effekt.

Läs mer på Medscape.

Aripiprazol har funnits i USA sedan november och tillhör en ny generation antipsykotika - dopamin-serotonin stabiliserare.

En undersökning har granskat 5 studier, där personer med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom slumpmässigt har fått aripiprazol 2-30 mg (n=932), placebo (n=416) eller Haldol (n=201) i 4-6 veckor.

Resultaten visade att aripiprazol hade biverkningar nästan som placebo och mindre än Haldol särskilt för trötthet, akatisi och extrapyramidala biverkningar.

Extrapyramidala biverkningar förekom hos 43 % med Haldol, medan det för aripirazol och placebo var 21 % resp 19.5 %.

Viktökningen var minimal (0,7 kg) med aripiprazol samt prolaktin, QTc-tiden, glukos och kolesterol var ej påverkade.

Slutsatsen är att säkerhets- och tolerabilitetsprofilen verkar gynnsam med låg potential för extrapyramidala biverkningar, viktuppgång, prolaktin, QTc förlängning och sedation. Aripiprazols säkerhetsprofil kan erbjuda fördelar i schizofrenibehandlingen.

Kommentar:

Aripiprazol finns nog mycket snart i Sverige. Att aripiprazol är säkert går först att avgöra om 2-5 år, när många fler fått medlet. Tydligen är aripiprazol inte bättre än Leponex vad gäller extrapyramidala biverkningar och ger större viktuppgång än Zeldox. Egentligen är det intressantaste med aripiprazol effekten på positiva och negativa symptom för det är där det idag finns brister i behandlingen.

Källa:

Marder, S.R., McQuade, R.D Stock, E., Kaplita, S., Marcus, R., Safferman, A.Z., Saha, A., Ali, M. och Iwamoto, T.
Aripiprazole in the treatment of schizophrenia: safety and tolerability in short-term, placebo-controlled trials
Schizophr Res 61: 123-136 (2003)

Underkategorier