Optimala doser av klassiska högdos antipsykotika kan kanske ge lika lite extrapyramidala biverkningar som nya atypiska antipsykotika enligt ny utvärdering.

Nya atypiska antipsykotika ersätter allt mer gamla antipsykotika i vissa länder. Men, enbart klozapin (Leponex) har bevisats bättre än klassiska högdospreparat (t.ex Hibernal och Mallorol) vid terapiresistent schizofreni.

En genomgång har gjorts av 31 studier med 2320 patienter för att klargöra om de nya medlen gav färre extrapyramidala biverkningar än högdospreparaten.

Den visade att av de nya preparaten hade bara Leponex signifikant färre extrapyramidala biverkningar och som grupp var de nya preparaten bara moderat effektivare än högdospreparat och i stort sett oberoende av jämförelsedoser.

Undersökarna säger deras rön inte skall ses som en behandlingsrekommendation utan mer som en startpunkt för att skapa en hypotes.

Kommentar:

Har läkemedelskommitteerna som rekommenderar Haldol i förstahand fått rätt nu? Nej, inte alls utan de riktigt gamla högdospreparaten, som Hibernal och Mallorol, kan vara atypiska i doser under 600 mg/dag sägs det här. Detta stöder snarare att kommitterna är ute på helt fel spår. Nästan ingen läkemedelskommitte i landet rekommenderar högdospreparat.

En nackdel med högdospreparaten är att de kan ge andra biverkningar, som trötthet, blodtrycksfall mm. Problemet med gamla preparat och det gäller så väl lågdos- som högdospreparat är att de lägre doser, som man idag vill använda (2-6 mg Haldolekvivalenter dvs 100-300 mg Hibernal /dag) är mycket dåligt dokumenterade dvs kunskaperna om effekten och biverkningarna av dessa doser är inte tillräckligt kända. Dessutom finns det inte många högdospreparat i Sverige - Hibernal, Mallorol och Truxal.

Hibernal har Cochrane nyligen sagt vara bristfällig, Mallorol är ett sistahandsmedel pga risk för hjärtpåverkan och Truxal verkar ha dålig dokumentation. Därför kommer ett motstånd finnas bland läkare att använda dessa medel, som visserligen är mycket billigare, men de är samtidigt "osäkrare". I Sverige har det startats en studie (HANS) för att bevisa effekten på Haldol 2-4 mg/dag och när den kom så kritiserade jag den för att inte ett högdospreparat hade inkluderats i studien. Det var uppenbart en miss.

Källa:

Stefan Leucht, Kristian Wahlbeck, Johannes Hamann, Werner Kissling
New generation antipsychotics versus low-potency conventional antipsychotics: a systematic review and meta-analysis
Lancet 361 (9369) 10 May 2003

Du har inte rätt att posta kommentarer