Sök efter symptom

Uppdaterad: 28 augusti 2017

schizofreni 

Två typer av störda tankar finns vid schizofreni/schizoaffektiv – vanföreställningar och tankestörningar. Tankestörningar, formella tankestörningar eller disorganiserat tänkande, som det också kallas, räknas till de positiva symptomen vid schizofreni. Antipsykotika kan minska på dem. 

Det finns två grupper av formella tankestörningar positiva (PTD) och negativa (NTD), där de sistnämnda är kopplade till sämre prognos med sämre antipsykotikaeffekt, lägre utbildning och sämre funktionsförmåga. Vid negativa tankestörningar sägs knappt något och talets innehåll är torftigt, medan positiva tankestörningar (snabbt tal, byter samtalsämne, lösa associationer, osammanhängande, ologiskt) tyder på ett sjukdomsförlopp med mer kraftiga symptom. Positiva tankestörningar sitter i vänstra hjärnhalvan medan negativa tankestörningar i främre delen av hjärnan. Långvariga tankestörningar är ett tecken på hög risk för återfall i psykos. 

Anses av vissa som det mest typiska för schizofreni/schizoaffektiv, men bara 50-60 % har tankestörningar. De kan förekomma vid mani, depression, delirium, Tourettes, Aspergers och även hos normalpersoner. Där finns ofta medvetenhet om sina tankestörningar, men oftast inte vid schizofreni. Vid schizofreni som startar i 60 års åldern är tankestörningar sällsynta. Vid bipolär mani och schizofreni kan tankestörningarna vara olika. Vid schizofreni med ångestsjukdom eller OCD minskar tankestörningarna. De med tankestörningar får fler och längre inläggningar och mer tvångsvård. 

I hjärnans striatum är dopaminet förhöjt och har kopplats till tankestörningar, vanföreställningar och hallucinationer. Språket verkar vara kopplat till tankestörningar liksom kognition och affekt (kraftig känsloreaktion). Glutamat i hjärnan har kopplats till tankestörningar. Idag anses bara Clozapine verka via glutamat, när antipsykotika inte ger effekt. 

Tankestörningar kan uppstå vid psykos för att sedan ofta avta eller försvinna. De kan påverka hur man talar och skriver. Eftersom läkare inte kan läsa tankar, lyssnar de på talet för att upptäcka om tankestörningar finns. Det är formen, strukturen och sammansättningen av talet, som är intressant och inte innehållet, som vid vanföreställningar. Talstörningar ingår i diagnoskriterierna för schizofreni som ett av flera symptomalternativ. 

Milda tankestörningar är vanliga, medan svåra tankestörningar, som ordsallad, är ganska sällsynta, vilket är tur för det är frustrerande att inte kunna bli förstådd av andra. 

Cannabis kan ge förvärrade problem med tankestörningar både före och efter insjuknandet. 

När man tänker och talar läggs ett ord till i taget och lagras i minnet, men uppdateringen av minnet är stört, vilket bl.a kan göra att tankar och tal blir felaktiga. Men dåligt ordminne, korttidsminne och svårigheter att se sammanhang inverkar också. 

Ett talanalysprogram finns, som verkar kunna upptäcka tankestörningar och psykos några år innan psykosen utbryter. Antidepressivat Brintellix påstås lindra tankestörningar vid depression. 

Arton olika typer av tankestörningar finns bl.a: 

 • Hoppar från ett samtalsämne till ett annat. 

 • Hittar på ord som inte finns. 

 • Upprepning av ord och tankar. 

 • Hoppar från ett ord till ett annat ord som låter lika, men har en helt annan betydelse. 

 • Tankestopp 

 • Tankerusningar, ökat tankeflöde eller tanketrängsel. 

 • Ordsallad – obegripligt tal eller skrift. 

 

Hur stora besvär av formella tankestörningar har du? 

Minimalt = Tveksamt och nästan normalt 

Mild = Tänkandet är omständigt, byter ämne och ologiskt. Vissa svårigheter med målinriktade tankar och svarar inte på själva frågorna (lösa associationer) under press. 

Moderat = Kan fokusera tankar vid korta och strukturerade meningar, men tankarna försämras eller blir irrelevanta vid mer komplexa samtal eller vid minimal press. 

Moderat svår = Allmänt sett svårt att organisera tankar. Eftersom de ofta blir irrelevanta, urkopplade eller är ej svar på frågan, även fast inte under press. 

Svår = Tänkande är svårt urspårat och internt inkonsekvent, vilket ger kraftigt irrelevanta tankar och störningar av tankeprocessen, som är nästan konstant. 

Extremt = Tankarna är störda till den grad att svaren blir obegripliga. Ofta blir det ordsallad eller tigande. 

Från PANSS-testet, som mäter positiva, negativa och andra symptom. Mild innebär nästan normalvärde och är inget problem. Problemet med självtesta sig är omedvetenheten som ofta finns om tankestörningarna och därför bör någon annan bedöma om det är möjligt. 

Ovan är P2 Begreppsmässig desorganisation från PANSS-testet, men N5 Svårt med abstrakt tänkande, N6 Brist på spontanitet & flyt i konversation och N7 Stereotypt tänkande kan också användas för att bedöma formella tankestörningar.

 

Eftersom antipsykotika har effekt mot formella tankestörningar, så borde psykosociala behandlingar, som minskar positiva symptom också minska tankestörningar även om bevis saknas för detta. Mycket är okänt om tankestörningar och dess behandling.

Läs mer om tankestörningar i Schizophrenia Bullentin.

 

Självhjälp: 

Ingen särskild självhjälp mot tankestörningar finns utan försök minska på psykossymptom på de vanliga sätten. 

 • Sova tillräckligt. 

 • Undvika stress. 

 • Undvika alkohol och droger. 

 • Motionera. 

 • Ta antipsykotika, eftersom den har effekt mot tankestörningar. 

 • Försök att behandla med självhjälp andra psykossymptom, som förekommer samtidigt för det kan minska psykosen och kanske också tankestörningarna.

 • Undvik cannabis som kan förvärra tankestörningar. 

 • Försök att få alla viktiga och effektiva psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering (IMR), familjeutbildning och familjeintervention för de minskar symptom och psykoser.

Kommentarer   
björk
#2 björk 2017-08-28 17:27
Detta med Clozapine. Den är som
Mona Lisa`s leende. Hur kalibern är funtad
och horden som inte är lika på sätt å vis
lyckligt lottade. Det är inte bara medicinen som är
funtad. Personen är med funtad. Jag har däremot
inga erfarenheter av latuda. Kanske är jag inte riktigt
rätt fikus att kommentera Clozapine iom att jag med
flit missbrukar en hel del annat av dryck tabletter o
sånt som kolliderar. Därför bland annat blir det dubbelbeständigt. Att jag inte har rätta moralen att
syna i lönnskap.
Men här avlägger ju ja iallafall min version.

Så ger/gör jag en invit till er att se
Geta
#1 Geta 2017-08-28 16:42
I den nu aktuella filmen The Square av Ruben Östlund förekommer det en person med Tourettes som stör en konstpublik med sina kommentarer.

Du har inte rätt att posta kommentarer