Hur förhindra inläggning? Bästa sättet är att inte ha någon sjukförsäkring för då blir man aldrig inlagd (USA).

Avbruten medicinering är ett stort problem för all medicinering, men värre vid schizofreni pga nedsatt kognition och sjukdomsinsikt.

Men det verkar också att den avbryts pga upplevd dålig effekt, viktökning och rastlöshet.

För läkaren gäller att kontrollera biverkningarna och sätta in motåtgärder, som dossänkning, preparatbyte, så inte medicineringen avbryts pga biverkningar.

Men ett återfall är en katastrof för inläggningar idag är krishantering och varar bara några dagar, medan förr var man stabil och redo att återuppta livet efteråt.

Särskilt illa är det om eftervård saknas.

Läs mer hos MD.

Läs mer här.

Elisabeth Wallenius mfl
ordförande för Funktionsrätt Sverige

Möjligheten att kunna se hur ett läkemedel förskrivs över landet är central för att vi ska kunna avgöra om vården är jämlik.

Men en färsk dom innebär att läkemedelsstatistiken nu försämras. Det duger inte att hänvisa till forskningen, forskning är en omväg när möjligheten till löpande statistik finns.

Regeringen bör snarast hitta en lösning på situationen, uppmanar Funktionsrätt, SPF Seniorerna samt företrädare för Stiftelsen NEPI och Svenska Läkaresällskapet. 

Läs mer hos Dagens Samhälle.

De flesta antipsykotika bryts ner av cytokrom P450 (CYP) enzymer (främst CYP1A2, CYP2D6 och CYP3A4), medan andra CYP enzymer som CYP3A5 och CYP2C19 bryter ner bara ett fåtal. Generna för dessa enzymer är polymorfa (varierande), som gör att nedbrytningen av antipsykotika varierar mellan individer.

Fyra klasser efter enzymatisk effekt finns: svag, intermediär, normal och ultra-snabb.

I USA  finns dosrekommendationer efter CYP2D6 t.ex Clozapine, risperidon, aripiprazol, perfenazin (Trilafon) och Rxulti. Halva dosen skall tas för aripiprazol för CYP2D6 med svag nedbrytning för att förhindra överdosering.

I USA finns det flera kommersiella tester (PGx) för levernedbrytningen och även effekten av läkemedel.

Kliniska studier pågår för att avgöra hur bra dessa tester är för antipsykotikabehandling, men i ett fall gav Clozapine god effekt hos en man, som enligt gentesterna inte kunde använda Clozapine.

Gentester finns inte bara för levernedbrytningen  utan också för antipsykotikaeffekt och biverkningar (tardiv dyskinesi).

Läs mer hos Psychiatric Times.

Ett 70-tal narkotikaklassade tabletter har stulits från flera olika avdelningar på Brinkåsen i Vänersborg.

Läs mer hos P4 Väst.

Läs mer här.

Det är nu helt slut på medicinerna Imovane och ersättningsmedlet Zopiklon som används för att behandla sömnbesvär hos vuxna.

Bristen av den mycket vanliga medicinen kan orsaka stora problem för många användare.

– Just nu ser det ut som om vissa styrkor kan vara tillbaka i april, annars får man vänta till i maj.

Läs mer hos SVT Nyheter. Tack Geta för tipset!

Efter återfall så är det så att effekten av antipsykotika kommer långsammare.

Ju fler återfall desto större risk att antipsykotikaeffekten uteblir.

Men en liten grupp kanske 10 % får inte återfall om medicineringen avbryts.

50 % av inläggningarna inom psykiatrin kan vara orsakad avbruten medicinering.

Depåinjektioner har fördelen att man säkert vet när medicinen inte tagits.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Citalopram hette Cipramil, när patentet gällde

Tillägg av antidepressivat citalopram under 52 veckor minskade negativa symptom hos nyinsjuknade i schizofreni.

För de med mindre än 18 veckors obehandlad psykos minskade negativa symptom med 32 %, medan för de med mer än 18 veckors obehandlad psykos minskade negativa symptom med 52 %.

Det var inte en effekt mot depression.

Antidepressiva tros verka via att öka plasticiteten i hjärnan.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Läs mer här.

Fredrik Gothnier

Det talas mycket om brukarinflytande. Men det finns fortfarande människor för vilka brukarinflytande inte är en klar realitet.

Det finns patienter som har Öppen tvångsvård och i denna tvingas att ta mediciner.

Ofta ser dessa människor rätt glada ut, som så många andra, men i vissa ögon så döljer sig en plågad blick då de egentligen inte har något eget val.

Och de vill kanske inte ta mediciner.

Läs mer I RSMHBloggen.

Underkategorier