Stefan Einhorn   Simon Kyaga    Martin Schalling alla från Karolinska Institutet

Det är dags att Sverige nu tar del av den internationella utvecklingen och gör en omfattande satsning på att utveckla vård för tidig upptäckt och behandling vid schizofreni.

Både samhället och enskilda har mycket att vinna, ekonomiskt och när det gäller livskvalitet, skriver tre experter.

Läs mer i Svenska Dagbladet. En mycket bra och läsvärd artikel.

Olle Melander

Professor Olle Melander, som nu förstås misstänks vara köpt av Vattenverket. Foto: Christian Andersson 

När du presenterade er forskning före prisutdelningen, lät det som om ett ökat dagligt intag av vanligt vatten skulle kunna förebygga diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Är det så?

– Ja mycket talar för det eftersom vasopressin stimulerar en ökad produktion av kortisol, och höga vasopressinnivåer kan därför ge en Cushingliknande bild med bukfetma, diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom.

Vi vet att ökat vattenintag kraftigt minskar kroppens sekretion av vasopressin, och ökat vattenintag hos de cirka 25 procent av befolkningen som har förhöjda vasopressinnivåer är därför en logisk behandling för att minska risken för uppkomst av typ 2-diabetes och hjärt–kärlsjukdom i denna grupp.

Vi har visat att behandling av försöksdjur med vatten ger radikala positiva effekter men 2017 skall försök göras på 800-1000 personer med förhöjt vasopressin.

Läs mer i Läkartidningen.

3 liter vatten max per dag. Viska:s Överdrivet drickande.

Harvard Universitet

Harvard Universitetet - ett av världens bästa

Nya bevis för utvecklingen, utmärkande drag hos de med tidiga tecken på psykos och schizofrenins sjukdomsförlopp under lång tid ger hopp om nya behandlingar och möjligheter att förebygga schizofreni.

The Harvard Review of Psychiatry har ett temanummer om detta som kan läsas gratis på nätet och artiklarna handlar om:

Schizofreni är en sjukdom med dålig kontakt i hjärnan, där gener kan bidraga.

Identifiera unga med tidiga tecken på psykos för att kunna förhindra eller fördröja schizofreni.

Risk för föräldrar med schizofreni vars barn har en ökad risk för inte bara psykossjukdom utan också ångest/depression samt andra psykiska besvär. Det är lätt att tidigt förutse vilka barn, som kommer att få risk för psykiska besvär.

Kognitiv rehabilitering (minnesträning), B-vitaminer och omega-3 kan ha effekt mot tidiga tecken på psykos och därmed kan kanske förhindra att schizofreni utbryter.

Läs mer i EurekAlert.

 

jogging

En kvinna som tar aerobisk motion (som ger hjärtklappning)

Aerobisk motion  tillsammans med hjärnträning har potential att ge en lindrigare schizofreni särskilt om behandlingen ges till nyinsjuknade säger en  forskare om två nya studier.

I studien gavs kognitiv träning (typ minnesträning) och sedan socialkognitiv träning till en grupp nyinsjuknade i 10 veckor. En annan lika stor grupp fick dessutom 150 minuter aerobisk träning i veckan i dessutom. Hjärnträningen gav ingen förbättring i kognition, medan tillägget av aerobisk träning gav en signifikant förbättring.

En större studie gjordes i 6 månader på 32 nyinsjuknade fick hjärnträning och hälften fick dessutom också kraftig kroppslig träning. Forskarna blev förbluffade över resultatet. De med tillägg med kroppslig träning presterade 3 gånger bättre än andra gruppen i kognitionstester.

Forskarna anser att en nervtillväxtfaktor BDNF bildas vid träning och ger förbättringen i hippocampus genom att förbättra nervkontakterna. BDNF ökade med 35 % med de som fick motion, men inte alls vid hjärnträning.

Forskare hoppas att detta skall ge förbättrad arbetsförmåga och studieförmåga och öka chanserna till ett normalt liv.

Läs mer hos UCLA Newsroom.

peer support

Peer betyder kamrat eller jämlike. Här en peer support grupp i kulspel

Stockholms stad öronmärker 1,3 miljoner kronor till den första satsningen i huvudstaden på peer support.

Tio personer ska utbildas till professionella kamratstödjare inom den kommunala socialpsykiatrin.

Läs mer hos NSPH.

15 minuters kraftig motion per dag gavs i studien

En engelsk studie på nyinsjuknade i psykos visade att motion minskade hallucinationer och vanföreställningar med 27 %.

Hjärnfunktionen förbättrades också och en lätt minskning av kroppsvikten skedde.

Detta är den första studien på nyinsjuknade, men tidigare studier har visat på effekt på de som varit sjuka länge.

De nyinsjuknade fick 107 minuters kraftig motion i 10 veckor. Forskarna säger att motion är antagligen effektivast för de unga och om motionen ges tidigt.

Forskarna hoppas att motion skall kunna minska funktionshinder.

Läs mer hos Yorkshire Evening Post.

TMS

TMS behandling, där magnetfältet kan få olika frekvens - mot röster används 1 MHz

Cochrane har gjort en utvärdering av de studier (totalt 1500 patienter), som finns om magnetfältsbehandling (TMS) mot schizofreni.

Temporoparietala kortex anses vara center för hallucinationer och TMS mot denna region hade begränsade bevis för effekt mot röster och positiva symptom jämfört med placebo.

Tidigare har TMS mot prefrontala loben i en metaanalys påvisat effekt mot negativa symptom, men i denna metaanalys sågs ingen effekt.

Kvalitén på studierna varierade mellan låg till mycket låg.

Det finns ännu inte tillräckligt bevis för att använda TMS mot schizofreni i vården.

Läs mer hos The Mental Elf.

Sociala svårigheter förekommer vid schizofreni, autism och socialfobi och ger svårigheter att umgås med andra.

Det orsakar lidande för de drabbade.

EU-projektet AlterEgo utarbetar en ny rehabiliteringsmetod för sociala svårigheter via människoliknande robotar och avatarer, som bygger på att det går att umgås med något som liknar en själv.

Likheten kan vara till form, beteende eller rörelser.

Avatarer och en människoliknande robot används för att skapa dessa tre likheter i socail interaktion med patienten.

Det här är en ny typ av behandling av sociala svårigheter, men det finns redan socialfärdighetsträning t.ex kursen Ett självständigt liv.

Läs mer hos AlterEgo.

Yale

Yale Universitetet, som studien kommer ifrån

Att ge intensiv behandling åt nyinsjuknade efter första psykosen är ekonomiskt lönsam och ger förbättringar och bättre livskvalité visar en studie från Yale i USA.

Tidigare har intensiv behandling bara getts till de sjukaste, men denna studie visar att för nyinsjuknade förbättras relationer, arbete, studier och allmänt välbefinnande.

Tidigare har studier visat att nyinsjuknade får mindre symptom av bättre medicinering,  familjeutbildning, självhjälpsbehandling, arbetsrehabilitering och studiehjälp, men det var okänt om behandlingarna förbättrar livskvalité och om de är kostnadseffektiva.

Denna studie visar att förbättringarna i livskvalitë är värda den ökade kostnaden på 27 %. 

Läs mer hos Yale News.

Läs artikel i New York Times.