En långtidsstudie med uppföljning efter 20 år har gjorts på kognitionen efter psykossjukdom av olika slag: schizofreni och affektiva psykoser, som bipolär.

Sex kognitiva mått användes ordkunskap, verbalt deklarativt minne, syndeklarativt minne, uppmärksamhet & processhastighet, abstraktion-exekutiv funktion och verbalt flyt.

En 30 % försämring skedde för alla mått utom ordkunskap och abstraktion-exekutiv funktion, men störst nedgång för affektiva psykoser.

Förändringarna var små till moderat.

Många var dock bättre än medelvärdet och somliga förbättrades definitivt.

Läs mer hos UPI.

Läs originalartikeln hos JAMA Psychiatry.

Du har inte rätt att posta kommentarer