Från sömnproblem till schizofreni.

Lösningen stavas kbt, kognitiv beteendeterapi.

De tre bokstäverna nämns allt oftare.

”Kostnadsbesparande terapi”, fnyser kritikerna.

Kommer kbt att sopa banan med den dominerande psykodynamiska terapin som har sin grund i Freuds teorier?

Läs mer Svenska Dagbladet. Tack, Geta för tipset!

Social fobi är en vanlig (ca 13 procent av befolkningen) och handikappande ångeststörning, som utan behandling följer ett kroniskt förlopp.

Effekterna av läkemedels- och kognitiv/beteendeterapeutisk behandling är relativt välkända, men behandlingsmetoderna behöver utvecklas, då... .

Läs mer i Läkartidningen.

Samtal med Barbro Sandin psykoterapeut för människor med schizofreni

Jag har gjort en film som porträtterar Barbro Sandin, vårt lands kanske mest omskrivna och stridbara psykoterapeut för människor med schizofreni.

Min utgångspunkt var att Barbro Sandin skulle få tala till punkt om sitt liv och sina professionella erfarenheter.

Det ursprungliga materialet består av sex timmars inspelade band. Ur detta material har jag klippt fram en berättelse på 37 minuter.

Nu ligger filmen klar och kan förvärvas av intresserade på VHS eller DVD.

Filmens målgrupp:
Studenter inom sfären vård, psykologi, socialt arbete.
Yrkesverksamma inom vården och den sociala sektorn, brukare, intresseorganisationer och anhöriga som bistår människor i psykisk kris.

Lars Lejring
Journalist/dokumentärfilmare

Kognitiv beteendeterapi har effekt vid schizofreni och rekommenderas och används i många länder. På en orienteringskurs i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) föreläste psykologen Annika Sjöblom, Psykosrehabkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala om KBT vid schizofreni.

Vid schizofreni har:

25-50 % psykotiska symptom trots medicinering.
60 % allvarlig panikångest.
70 % social ängslan.
65 % minst en depressiv period under 3 år.
30 % har planerat att ta sitt liv.
10-15 % suiciderar.

En form av KBT-behandling vid schizofreni är kursen "Ett självständigt liv" dvs patientutbildningen. Den handlar om läkemedel, tecken på återfall, aktivitetsplanering och sårbarhet/belastning. Även konkreta saker som hygien och klädsel. Utbildningen är problemlösningsinriktad. Hon anser att terapeuten måste vara flexibel, personlig och tillåtande (låter som motsatsen till vård av äldre märke). Det är viktigt med struktur för den som är psykotisk, liksom ett gott bemötande och vänlighet.

Vad är då kognitiv beteendeterapi?

Ett sätt att förändra tankar och beteende, som ett medel att nå målet - emotionell förändring.

KBT kännetecknas av:

- struktur och målinriktning
- problemorientering
- både terapeut och patient aktiv
- fokusering på nuet
- hemuppgifter
- empiriskt förankrade metoder
- arbetsättet = samarbete
- frågor som ger eftertanke
- pragmatiskt arbetssätt

Kommentar:

Att panikångest är så vanligt var en nyhet. Att KBT är integrerat i patientutbildningen är också nytt. I USA vet jag några som brukar få KBT mot specifika problem t.ex. vanföreställningar och det trodde jag att satsningen på KBT som Socialstyrelsen förordat skulle utmynna i.

Det kanske är svårt att förstå hur det praktiskt fungerar. Ett verkligt exempel.

En person använder alltid solglasögon för att inte folk skall se in i hennes hjärna. Terapeuten ber henne ta av sig glasögonen i 30 sekunder. Han säger att han inte kan se annat än ögonen och undrar vad hon har för bevis. Hon säger att folk tittar på henne och skrattar, vilket han förklarar på andra sätt. Han säger att hon skall fortsätta använda solglasögonen i en vecka om hon känner sig säkrare då. Nästa vecka upprepas det genom att hon utfrågas igen vad hon har för bevis.

Jag vet en person, som brukar behandla sig själv med KBT efter att ha läst om det. Ibland när han är ute, så får han för sig att folk pratar om honom. Han snappar upp ordet dåligt och tror att de menar att han är dålig. Han frågar sig då vad han har för bevis att de pratat om honom. Skulle han själv säga det om någon som var inom hörhåll? Han kommer då fram att de måste pratat om vädret eller något helt annat. Också inser han att även om det skulle handlat om honom så spelar det ingen roll för honom vad de där två bonnläpparna tycker.

Källa:

Reslegård,C.
Noteringar från en orienteringskurs i KBT.
Psyche 5 s20-23 (2002)

American Association for the Advancement of Science är världens största vetenskapliga organisation.

På ett möte nyligen prisades de banbrytande behandlingsrekommendationerna (NICE) från England, som infört kognitiv beteendeterapi mot schizofreni.

Professor Philippa Garety, England säger att effekten är likvärdig med de nya antipsykotiska läkemedlen och ger en genomsnittlig symptomreduktion på 20-40 %, men utan biverkningar.

Behandlingen hjälper genom att identifiera de negativa tankar som styr känslorna. Det är ett sätt att tillsammans med patienten testa nya sätt att tänka och uppträda.

Orsaken till diskussionen var att den genetiska känsligheten för schizofreni är mycket vanligare i befolkningen än vad man tidigare trott - 10 - 20 %. Professor Friedman sa att: Vid information om stigmat, så stöder detta att schizofreni är inget ovanligt fel utan resultatet av en komplex association mellan vanliga faktorer. Några av de vanliga faktorerna är sannolikt del av hjärnans funktionella mångsidighet, som annars berikar vårt samhälle.

Hälsovårdsministern i USA ansåg nyligen att stigmat var det största hindret mot effektiv behandling mot svår psykisk sjukdom.

Allmänhetens attityd till symptomen vid schizofreni försvårar ansträngningarna att upptäcka och behandla sjukdomen.

Kommentar:

Även Socialstyrelsen har rekommenderat införande av kognitiv beteendeterapi, men först skulle en ekonomisk kalkyl göras, eftersom vården skulle fördyras med 25 %. Kanske räknade man inte med några positiva effekter? Intressant är att c:a 20 % av de med schizofreni står för 80 % av vårdkostnaderna. En ny effektiv behandling för de som får otillräcklig effekt av läkemedel kan därför spara mycket pengar för samhället. Problemet i Sverige är att psykologerna inte kan kognitiv beteendeterapi. Därför kan kanske webbaserad terapi eller kognitiv terapi i bokform vara nödvändiga alternativ initialt.

Källa:

Eurekalert

En svensk avdelning av International Society for the Psychological treatments of Schizophrenias and other psychoses (ISPS) är under bildande. Ett 35 tal psykologer, psykoterapeuter och forskare träffades i april för att dra upp riktlinjerna för den svenska avdelningen.

Fyra verksamhetsområden identifierades:
Psykoterapeutisk behandling. Hur stödja och bidra till utbildningen i psykosområdet.
Kunskapsinsamling och tillämpning och integrering med biologisk behandling.
Personalstöd. Hur skapa vårdteam runt patienten.
Vårdorganisation för bästa vårdresultat.

Professor Johan Cullberg sitter i styrelsen för den internationella delen av ISPS, där en norrman är ordförande. Det är positivt att en förening bildas nu när kognitiv beteendeterapi skall användas vid schizofreni.

Källa:

Psyche n:o 4, 2002
Psyche utges av psykiatrisjuksköterskornas förening.