Risken för viktökning med antipsykotika kan kanske mätas snart.

Kraftig viktökning har ofta uppstått med de nya preparaten Leponex och Zyprexa. Detta kan leda till ökad risk för vällevnadssjukdomar, som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Orsaken till viktökningen tros vara att dessa medel blockerar en serotoninreceptor 5-HT2C, som kan då ge ökat födointag och fetma.

Forskare har nu funnit att det finns individer med en genetiskt förändrad 5-HT2C receptor, som löper mycket mindre risk (70 %) för kraftig viktökning med dessa neuroleptika.

Ungefär 20 % av de studerade kinesiska patienterna hade denna förändring. En nackdel är att studien gjordes på asiater, eftersom det är svårt att veta hur vanlig denna variant är bland europeer. Studien pågick också bara i 10 veckor. Viktökning med neuroleptika orsakas inte enbart av denna receptor utan troligen av andra också samt andra faktorer.

Det positiva är att det kan snart kanske gå att förutse vilka som löper risk att få kraftig viktökning med dessa neuroleptika med hjälp av ett blodprov.

Källa:

Gavin P Reynolds, Zhi-Jun Zhang, Xiao-Bin Zhang
Association of antipsychotic drug-induced weight gain with a 5-HT2C receptor gene polymorphism
The Lancet 2002;359:2086-2087

En sällsynt men allvarlig hjärtbiverkan för Zyprexa rapporterar Läkemedelsverket.

En yngre medelålders man, som behandlats med 5 mg Zyprexa dagligen i 1,5 år ökade kraftigt i vikt från 85 kg till 130 kg under de 6 senaste månaderna. Han hade också andnöd, orkeslöshet, benödem, ascites och rethosta. Hans hjärta undersöktes och han befanns lida av kardiomyopati. Eftersom ingen infektion eller hormonrubbningar kunde påvisas, så misstänks Zyprexa vara orsaken. Mannens hjärta förbättrades efter behandling.

Detta är det första fallet av kardiomyopati av Zyprexa, som rapporterats i landet. WHO har, emellertid, 13 liknande rapporter där Zyprexa misstänks.

Tidigare rapporter har visat ett samband mellan Leponex och myokardit respektive kardiomyopati. Eftersom Leponex och Zyprexa är kemiskt sett väldigt lika, så finns det teoretisk grund för att misstänka att Zyprexa kan ge liknande biverkan.

Läkare uppmanas att rapportera misstänkta hjärtbiverkningar för Zyprexa.

Kommentar:

6 miljoner personer har fått  Zyprexa sedan 1996, så risken att få denna biverkan är minst 1 på 500000. Det finns därför inget skäl till allvarlig oro, men man bör vara observant på hjärtbiverkningar av Zyprexa.

Källa:

Läkemedelsverkets hemsida

Den amerikanska myndigheten FDA varnade år 2000 redan för Mallorols hjärtbiverkningar.

I juli 2000 kom i USA en varning om hjärtpåverkan av tioridazin (Mallorol), som ökar med ökande dos. Den kan öka risken för hjärtarytmier och plötslig död. Mallorol är nu i USA endast avsedd för schizofreni, som inte får effekt av andra neuroleptika dvs ett sistahandsmedel.

Mallorol får inte kombineras med vissa andra läkemedel, som Fevarin, Inderal och Viskén, läkemedel som hämmar dess nedbrytning t.ex. Fontex, Seroxat samt läkemedel som förlänger QTc-tiden. Det skall heller inte användas vid låga halter av cytokrom P450 2D6, kongenitalt långt QT-syndrom och tidigare hjärtarytmier. Patienterna skall genomgå EKG-undersökning och kontroll av kalium i blod. Om QTc-tiden förlängs till 500msek skall behandlingen avbrytas.

I Sverige, så finns i FASS ingen inskränkning i indikationen, som i USA, men det sägs att EKG bör ske före insättning. Svår hjärtkärlsjukdom och förlängd QTc-tid är kontraindikationer. Frågan är dock om läkare läser detta, då Mallorol är ett välbeprövat gammalt preparat.

20 % av landets läkemedelskommittér rekommenderade år 2001 Mallorol enligt en tidigare granskning av Viska. Preparatet ges till cirka 6 % av de som får neuroleptika enligt Apotekens försäljningsstatistik för år 2000. Det är inte bra att kommittérna rekommenderar ett så svåranvänt och riskfyllt preparat, som enligt den amerikanska myndigheten FDA skall vara ett sistahandsalternativ. Förhoppningvis, bör Mallorol plockas bort från rekommendationerna, men ännu viktigare är att kommittérna varnar för preparatet och de risker det medför i t.ex. terapirekommendationer. Detta förefaller man ännu inte ha gjort.

Läkemedelverket varnar för att Leponex kan påverka blodsocker och blodfetter. Kan ge ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Läkemedelsverket informerar 3 september om att Leponex, som tillhör gruppen atypiska antipsykotika, kan framkalla metabolt syndrom med insulinresistens och för höga blodfetter.

Flera fall av hyperglykemi (för högt blodsocker) har rapporterats, oftast inom 2 månader efter startad behandling, vissa med uttalade blodglukosstegringar och ketoacidos. Man har också sett högre serum triglyceridvärden hos de som fått Leponex än bland de som fått traditionella antipsykotika.

Dessa förändringarna medför troligen risk för hjärt-kärl sjukdom på längre sikt. Läkemedelsverket rekommenderar därför att blodglukosvärdena följs före och efter insättning av Leponex hos de med riskfaktorer för diabetes, som diabetes i släkten och övervikt. Viktutvecklingen bör följas hos alla som får Leponex.

I Sverige har det nyligen godkänts ett nytt atypiskt antipsykotikum Zeldox. Preliminärt så verkar inte detta ha sådana metabola bieffekter. Risperdal tycks ha mindre benägenhet att ge metabola effekter jämfört med Leponex och Zyprexa. Både Zyprexa och Risperdal misstänks ge liknande effekter, som Leponex.

Källa:

Läkemedelsverket

Hudförändringar (strimmor) kan uppstå hos vissa tonåringar av Zyprexa. Fem ungdomar i åldern 13-18 år har under medicinering med Zyprexa (olanzapin) fått hudförändringar i form av striae (strimmor), rapporterar Läkemedelsverket den 3 september.

Dosen var 10 mg dagligen och striae kom oftast efter någon månads behandling. Förändringarna var lokaliserade till ändan, underben, lår, bröst och överarmar. Den totala viktuppgången har varierat mellan 10-15 kg. Hudförändringarna har kvarstått efter de slutat med Zyprexa.

Denna biverkan har ej rapporterats tidigare i Sverige för Zyprexa, men en man har fått striae av Risperdal. I WHO:s internationella biverkningsregister finns fyra fall av striae av Zyprexa.

Det som kan ha betydelse för denna biverkan är viktuppgången (men denna borde inte vara så stor efter en månad) och ålder (samliga patienter var tonåringar).

Kommentar:

Det är en ovanlig biverkan med tanke på att 6 miljoner patienter totalt har fått Zyprexa. Inget att oroa sig över om man inte är tonåring.

Källa:

Läkemedelsverket